Podmínky služby Kredit hned - platba za 30 dní s 0% navýšením

 • Domů
 • Podmínky použití služby
 • Smlouva o zápůjčce
  uzavřená ve smyslu ust. § 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

  mezi níže uvedenými smluvními stranami

  1. Fusion Media, s.r.o.
  Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
  IČ: 24236144
  DIČ: CZ24236144

  (dále jen "zapůjčitel")

  2. ..................................................... (jméno, příjmení, název)
  ..................................................... (nar., IČ)
  ..................................................... (bytem, se sídlem)

  (dále jen "vydlužitel")


  Článek I.
  Předmět zápůjčky

  Zapůjčitel touto smlouvou přenechává kredit pro neomezené stahování na službě FastShare.cz ve výši 50GB / 100 Kč, 140 GB / 250 Kč, 320 GB / 500 Kč nebo 700GB / 1000 Kč, aby si ji užil podle libosti a do 30ti dnů od zapujčení vrátil částku zpět zapůjčiteli.
  Vydlužitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí shora uvedeného ve výši 100 Kč, 250 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč dle zvoleného tarifu (dále jen "zápůjčka") a zavazuje se zápůjčku zapůjčiteli vrátit. Tato půjčka je bezúročná.


  Článek II.
  Splatnost zápůjčky

  Vydlužitel se zavazuje zápůjčku specifikovanou v čl. I této smlouvy vrátit k rukám zapůjčitele do 30ti dnů od podpisu této smlouvy.

  Článek III.
  Sankce

  V případě, že zápujčka nebude vrácena v termínu, je zápujčitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

  Článek IV.
  Závěrečná ustanovení

  Zapůjčitel je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat splnění i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

  Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě stran.

  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem odeslání formuláře a vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami.

  Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  V Praze dne ....................................